Budgetcoach Zeeland

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


Budgetcoach Zeeland


Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach Zeeland partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop  of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Budgetcoach Zeeland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Budgetcoach Zeeland eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Budgetcoach Zeeland.

 

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach Zeeland gaan nooit verder dan door Budgetcoach Zeeland schriftelijk is bevestigd.


Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1  Alle schriftelijke aanbiedingen van Budgetcoach Zeeland zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Budgetcoach Zeeland gerechtigd het aanbod te wijzigen.


3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Budgetcoach Zeeland mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.


3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Budgetcoach Zeeland de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.


Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal Budgetcoach Zeeland steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.


4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Budgetcoach Zeeland verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.


4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Budgetcoach Zeeland bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.


Artikel 5 Uitvoering

5.1 Budgetcoach Zeeland neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.


5.2 Budgetcoach Zeeland zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Budgetcoach Zeeland bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.


5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Budgetcoach Zeeland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Budgetcoach Zeeland in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.


6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Budgetcoach Zeeland


6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.


6.4 Indien naar het oordeel van Budgetcoach Zeeland een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Budgetcoach Zeeland bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.


Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.


7.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 8 Prijs en betaling

8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Budgetcoach Zeeland aan te wijzen bankrekening.


8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Budgetcoach Zeeland is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. 


8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Budgetcoach Zeeland dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.


8.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van   of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Budgetcoach Zeeland schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Budgetcoach Zeeland ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.


Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings  en andere verplichtingen van Budgetcoach Zeeland opgeschort. In dat geval is Budgetcoach Zeeland verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Budgetcoach Zeeland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Budgetcoach Zeeland kan worden gevergd.


Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers  en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Budgetcoach Zeeland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Budgetcoach Zeeland gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijk van Budgetcoach Zeeland wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. 


11.2 De aansprakelijkheid van Budgetcoach Zeeland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Budgetcoach Zeeland onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Budgetcoach Zeeland ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.   


11.3 Budgetcoach Zeeland is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Budgetcoach Zeeland, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.   


11.4 Opdrachtgever zal Budgetcoach Zeeland en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.


11.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Budgetcoach Zeeland geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.


Artikel 12 Annulering

12.1 Budgetcoach Zeeland behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Budgetcoach Zeeland kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Budgetcoach Zeeland de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.   


Artikel 13 Beëindiging

13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.


Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.


Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen welk tussen Budgetcoach Zeeland en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.


15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.


Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 17 Intellectuele eigendommen

17.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 16 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Budgetcoach Zeeland zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.


17.2 Budgetcoach Zeeland behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht


17.3 Alle door Budgetcoach Zeeland verstrekte stukken zoals adviezen, rapporten, plannen, contracten en andere geestesproducten van Budgetcoach Zeeland en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Budgetcoach Zeeland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Budgetcoach Zeeland mag niets uit de uitvangen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.


Artikel 18 Slotbepaling

18.1 Budgetcoach Zeeland is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing

zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.


18.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de    nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.


18.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetcoach Zeeland.


Terug naar homepagina

Algemene leveringsvoorwaarden          KvK: 61367591          Copyright © 2014 Budgetcoach Zeeland. All Rights Reserved